اهداف

اهداف

ترویج و تحکیم مشارکت همکاری و تعاون عمومی

تامین نیازهای مشترک اقتصادی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

تامین نیازمندیهای اعضا در چارچوب

کمک به حفظ محیط زیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

مروارید مشکین